Průzkum veřejného mínění

Pokud potřebujete zjistit přesnější údaje o obyvatelích obce, názory občanů, jejich postoje k plánovaným změnám v obci nebo například vyjádření k navrhovaným variantám řešení, doporučujeme vám provést průzkum veřejného mínění a to buď formou ankety či reprezentativního šetření mezi občany.

Obecně lze říci, že pokud potřebujete zjistit pouze názory a postoje občanů a není nutné tyto údaje zobecňovat a kvantifikovat, je vhodnější využít levnější variantu, tedy anketu. Pokud však potřebujete přesné podklady pro Vaše další plánování a rozhodování, doporučujeme provést reprezentativní šetření.

Anketa bývá levnější než reprezentativní výzkum, výsledky však nelze zobecňovat a kvantifikovat (nelze např. říci, že x% občanů obce si přeje zřídit další mateřskou školku, nebo x% občanů by v obci uvítalo bazén). Proto nejsou výsledky ankety často dostačující podklady pro rozhodování rady a zastupitelstva v takovýchto oblastech nebo jako podklady pro žádost o dotace. Pro získání informací, názorů občanů a jejich podnětů je však anketa naprosto dostačující. Sběr dat lze provést například formou přílohy místních novin, vyvěšením ankety na Internetu, vyplňováním dotazníků u obchodu, ve škole, na veřejné schůzi apod.

Anketa je vhodná například pro zjištění:

 

  • jaké obchody a služby občanům obce schází
  • jak jsou občané spokojení se zelení, odpočinkovými a klidovými zónami a kde by je případně chtěli rozšířit
  • jaká místa či zařízení pro aktivní relaxaci by občané uvítali
  • jak by občané chtěli využít místa určená k další výstavbě
  • jaká místa v obci jsou občany vnímána jako nebezpečná, kde je potřeba posílit dohled policie

a další.

Reprezentativní šetření probíhá pomocí osobního dotazování. Dotazování provádějí vyškolení tazatelé, kteří jsou pod neustálou kontrolou projekt manažera. Ten má za úkol především hlídat spolehlivost vyplnění dotazníků. Respondenti jsou vybráni náhodným způsobem (náhodná procházka), což zaručuje reprezentativnost a umožňuje výsledky detailně kvantifikovat a zobecnit na celou obec. Díky přítomnosti tazatele se response rate pohybuje nad 50% (tedy odpoví více jak polovina dotázaných), což je několikanásobně více než u ankety (obvykle okolo 5%-10%).

Výsledky reprezentativního výzkumu obvykle slouží:

 

  • k zjištění počtu a struktury obyvatel bez trvalého bydliště v obci
  • k plánování kapacit školských, zdravotnických a sociálních zařízení
  • k plánování výstavby volnočasových či kulturních zařízení
  • pro přesné určení potřeb a požadavků občanů
  • jako podklady pro žádost o dotace z EU i z vládních programů

a další.

V případě Vašeho zájmu s Vámi rádi prodiskutujeme možnosti řešení.