Řízení projektů

Ze zkušenosti víme, že pro úspěch výzkumu je potřeba věnovat se s plným nasazením všem jeho fázím. V každé z nich se soustředíme na nejdůležitější aspekty a díky tomu získáme výsledky, na které můžeme být hrdí a jimiž je klient nadšený.

Praktická využitelnost je nejdůležitějším kriteriem, podle kterého posuzujeme úspěch jakékoliv naší práce. Výzkum, který není použitelný v konkrétní situaci a pro konkrétní potřeby klienta jsou zbytečně vyhozené peníze. Mnoho výzkumníků se soustředí na sběr dat či na analýzu, ale mnohdy zapomínají, k jakému účelu má výzkum sloužit a kdo s jeho výsledky bude dále pracovat. Na využitelnost výsledků je třeba myslet již na začátku projektu.

Proto klademe velký důraz na:

 • pochopení klientovy problematiky
 • zadání a specifikaci výzkumu a jeho účelu
 • spolupráci s klientem v průběhu celého projektu
 • interpretaci dat a poradenství s ohledem na další využití výsledků výzkumu.

Záměrně nehovoříme pouze o tvorbě dotazníku. Do této fáze spadá zvolení vhodné metodiky s ohledem na záměr výzkumu a individuální potřeby klienta. Existuje celá řada způsobů, jak požadované informace získat. Každá má své výhody a nevýhody a vyžaduje specifické postupy. Existují sekundární data, nebo je třeba provést sběr primárních dat? Potřebujeme informace kvantifikovat, nebo chceme spíše pochopit motivy chování a jednání klientů? Takto bychom si mohli klást otázky dále. V této fázi je potřeba také připravit struktury rozhovorů, formuláře či dotazníky tak, abychom pokryli celou zkoumanou problematiku a zároveň aby zjištěné informace byly relevantní.

Nabízíme jak kvalitativní (hloubkové rozhovory, expertní rozhovory, výzkum konkurence) tak kvantitativní výzkumná šetření (osobní, telefonické či on-line dotazování). Víme, že kvalita sběru dat má zásadní vliv na spolehlivost získaných informací, a proto dodržujeme 6 zásad pro precizní a spolehlivý sběr dat.

Přesnost analýzy musí být samozřejmostí. Vedle přesnosti výpočtů si ale všímáme i dalších aspektů jako hloubky analýzy či vyhodnocování spolehlivosti výsledků. Zvolit, jak podrobně a do jaké hloubky analýzu provádět, je klíčové pro další práci s výsledky. Jedním extrémem jsou povrchní výsledky, druhým příliš podrobné. Obě krajní varianty snižují využitelnost výsledků. Nelze předem říci, jak hluboko jít, zda stačí třídění prvního, druhého, třetího či x tého stupně. Vždy balancujeme analýzu tak, abychom rozkryli podstatu problému a zároveň aby klient nebyl výsledky zahlcen.

Závěrečnou studii se snažíme vhodně vybalancovat, to znamená, že nedodáváme samotné tabulky a grafy, ale ani samotný strohý text (jak často bývá zvykem).

Při tvorbě studie klademe důraz především na:

 • přehlednou a logickou strukturu studie
 • vyvážené zastoupení tabulek, grafů a textu
 • používání srozumitelných, přehledných a logicky stavěných grafů a tabulek
 • čitelnost a srozumitelnost textu
 • rozumný rozsah
 • kvalitně zpracované resumé
 • hledání souvislostí, příležitostí a nových možností, kterých může zadavatel použít pro splnění svých cílů.

Samostatné údaje (např. předpokládaný počet předškolních dětí v obci v následujících 10 letech) jsou sice zajímavé, ale bez návaznosti na další informace (např. o současné kapacitě školek) zůstávají pouze zajímavé. Naším cílem však je, aby výzkumy byly prakticky využitelné. Výsledky proto interpretujeme v souvislostech. Vyvozujeme, co z informací vyplývá a jaké dopady tyto skutečnosti mají pro Vaši organizaci. Nekončíme ale u identifikace dopadů. Naše studie obsahují konkrétní doporučení, ve kterých nastiňujeme, jak příležitosti nejoptimálněji využít a jak případné problémy řešit. Tato doporučení s klienty probíráme na závěrečné prezentaci a snažíme se, aby klient nejen precizně pochopil výsledky výzkumu, ale aby je mohl ihned využít pro splnění svých cílů.

Rádi pro Vás navrhneme řešení, jehož výsledky budou odpovídat Vašim potřebám. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 • Bez porozumění klientově problematice nelze udělat dobrý výzkum.