Marketingové řízení

Spolu s procesem demokratizace se ukazuje, jak je prospěšné zahrnout občany do činnosti obce či kraje. Tuto věc již představitelé řady obcí pochopili a díky tomu jsou úspěšní při čerpání dotací z evropských a jiných fondů, dokáží prosadit a realizovat více projektů, dokáží sladit zájmy obce a veřejnosti a mají v rukou argumenty pro případné nespokojence. Spolupráce na činnosti obce je prospěšná i pro samotné občany, neboť mohou ovlivňovat plánované projekty, mohou participovat na dění v obci a v konečném důsledku se cítí být spokojenější.

Každou obec či kraj si můžeme představit jako podnik, nabízející své „produkty“ – místo pro bydlení, práci, zábavu i kulturní vyžití, historické památky, přírodní podmínky a další. Mezi „produkty“ obce / kraje patří také její občané, kteří se podílejí na jejím rozvoji či nabízejí svou pracovní sílu zaměstnavatelům. V neposlední řadě jsou pak „produkty“ obce / kraje veškeré služby, které poskytuje, kulturní, sportovní či zábavní akce, které pořádá.
Starostové či vedení krajů se pak starají o vývoj a prodej těchto produktů. Pro úspěch své práce však potřebují dobře své „produkty“ poznat, zjistit, v čem jsou lepší než produkty konkurenční, kde mají naopak nedostatky a také kdo jsou „kupující“ (občané, turisté, zaměstnavatelé, podnikatelé atd.).
Až teprve poté, co zjistí všechny tyto podstatné informace, mohou se věnovat propagaci. Marketing bývá často neprávem zaměňován za propagaci. Jak ale vidíme, marketing zahrnuje celou řadu procesů a vždy se jedná o celkové řízení. Starostové obcí i vedení krajů bývají často v otázkách marketingu bezradní, nedokáží tuto důležitou oblast své práce optimálně a efektivně uchopit.
Nabízíme Vám proto nejen poradenství, ale celkové řešení marketingového řízení obcí a krajů.

Pro obce a kraje lze marketing zjednodušeně rozdělit na:

  • vnitřní marketing, zaměřený zejména na spokojenost občanů a stávajících subjektů působících v obci
  • vnější marketing, zaměřený na oblast turismu či přilákání nových zaměstnavatelů, podnikatelů či dalších subjektů do obce / kraje

 
Marketingové řízení obcí / krajů zahrnuje:

  • zjišťování potřeb a přání obyvatel
  • snaha předvídat změny v potřebách a preferencích „zákazníků“ obce / kraje
  • snahu o zlepšování a zefektivňování nabízených produktů
  • vytváření a posilování pozitivního image obce / kraje
  • zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivnosti obce.

Při plánování v rámci marketingového řízení vycházíme z principů Místní agendy 21.

Rádi Vám ukážeme, jak může být marketingové řízení potřebné a přínosné i pro Vás a Vaši obec / kraj. Pro zaslání dalších informací či nezávazné poptávky využijte náš kontaktní formulář.