Odvozené metody a kombinace

Kromě základních kvalitativních metodik Vám můžeme nabídnout také odvozené metody a jejich kombinace. Jedná se především o:

  • DISKUSE V MINISKUPINĚ (mini focus group discussion) s menším počtem účastníků (5 – 6) se využívají v případech, kdy cíl a předmět šetření vyžadují postupovat více do hloubky nebo si to vyžaduje situace. Výhodou miniskupiny je vyšší osobní angažovanost respondentů v diskusi, případně při aplikaci projektivních a dalších technik.
  •  

  • PÁROVÝ ROZHOVOR je vhodný pro šetření, kde výpověď jednoho respondenta bez druhého by mohla být neúplná. V názorech a postojích se mohou dobře doplňovat např. manželé při rozhodování o investicích v domácnosti nebo manažeři v podniku, kteří se z hlediska svých kompetencí podílejí na rozhodování o rozpočtu (např. finanční ředitel a ředitel pro IT apod.).
  •  

  • ASISTOVANÝ NÁKUP se využívá pro analýzy nákupního chování a rozhodovacích procesů. Spojuje výhody individuálního rozhovoru s pozorováním. Respondent reaguje spontánně na podněty v reálném prostředí, na něž by si jinde nemusel vůbec vzpomenout. Tazatel zaznamenává okamžité reakce, na místě se doptává např. na důvody preferencí, rozhodování o výběru určitého výrobku (značky), také může pozorovat a zjišťovat vnímání komunikace v prodejně, uspořádání zboží v regálech či regálů v prodejně apod. Sběr dat může doplnit autentickými fotografiemi a tím se výsledná zpráva získá pro zadavatele vyšší výpovědní hodnotu.
  •  

  • ŠETŘENÍ V DOMÁCNOSTECH (in home) je vhodné pro výzkumy spotřebitelských preferencí, uživatelského a spotřebitelského chování. Autentické prostředí umožňuje pozorovat způsoby skladování a využití především u konkrétních kategorií potravin, nápojů, cukrovinek, pracích a čisticích prostředků apod., na které by si respondenti mimo domácí prostředí případně ani nevzpomněli. Právě automaticky vykonávané činnosti, méně uvědomované, mohou zásadním způsobem přispět k objasnění důvodů spotřebitelského chování. Při šetření se členové domácnosti doplňují v odpovědích, vzájemně se stimulují a pomohou tak odkrýt motivy, které by jednotlivec mohl zamlčet nebo vynechat z jiných důvodů. Využívá se tak dynamika malé skupiny.
  •  

  • EXPERTNÍ ROZHOVOR je aplikací in-depth interview v šetření mezi podniky (B2B). Hloubkové rozhovory probíhají podle stejného principu, významný je status respondentů. Jak napovídá název, jedná se o experty v určitém oboru, např. specialisty na IT, stavební technologie, reality, kapitálové investice, obchodní strategie, také však poslance, top manažery apod. Zadavatel takového šetření obvykle má zájem získat objektivní pohled na odvětví, v němž působí. K tomu využívá nezávislou agenturu, která je schopna potřebného nadhledu.

Pro zaslání dalších informací či nezávazné poptávky využijte náš kontaktní formulář.

Zpět na Výzkumné metody.